Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy
GRAL - elektromotory s.r.o., Žadlovická 69/5, 789 83 Loštice, IČ 27827704

I. Všeobecná ustanovení
 1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) upravují podmínky kupní smlouvy uzavřené mezi společností GRAL - elektromotory s.r.o. se sídlem Žadlovická 69/5, 789 83 Loštice, IČ 27827704 (dále jen prodávající) a jinou fyzickou či právnickou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu, který prodávající provozuje na adrese www.ag-elektromotory.cz (dále jen E-shop).
 2. Ve všech ostatních případech, které Podmínky neupravují, se smluvní vztah bude řídit Obchodním zákoníkem.
II. Předmět smlouvy
 1. Předmětem plnění je dodávka elektromotorů, příslušenství a dalších produktů (dále jen Zboží) dle aktuální nabídky prodávajícího v E-shopu.
III. Kupní cena
 1. Kupní cenou Zboží se rozumí ceny uvedené v E-shopu platné ke dni přijetí objednávky od kupujícího s výjimkou uvedenou v bodě č. 6.
 2. DPH bude účtována ve výši dle platných předpisů.
 3. Cena Zboží zahrnuje náklady na dopravu u objednávek v hodnotě vyšší než 3000,- Kč bez DPH, u objednávek v hodnotě nižší než 3000,- Kč bez DPH bude dopravné účtováno dle nabídky prodávajícího a výběru kupujícího v E-shopu.
 4. Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen Zboží.
 6. Prodávající si také vyhrazuje právo změny ceny u Zboží, které bylo již kupujícím objednáno v případech, kdy prodávající zjistí, že je u zboží uvedena chybná cena. V tomto případě bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat (e-mailem, telefonicky) a kupující má právo odstoupit od smlouvy.
IV. Dodací a přepravní podmínky
 1. Dodací lhůta Zboží je stanovena dodacími lhůtami, které jsou uvedeny u jednotlivých produktů v E-shopu. Tyto dodací lhůty jsou z důvodu velkého množství produktů pouze obvyklé a nezávazné. Závaznou dodací lhůtu prodávající uvede v potvrzení objednávky, které je povinen kupujícímu zaslat nejpozději do 3 pracovních dní od přijetí objednávky.
 2. Dodací lhůty uvedené v E-shopu jsou platné pro základní provedení produktů bez modifikací požadovaných kupujícím. Tyto dodací lhůty se prodlužují o dobu nutnou k provedení požadovaných modifikací a je závislá na aktuální výrobní kapacitě prodávajícího. O skutečné dodací lhůtě je prodávající kupujícího informovat v potvrzení objednávky - viz čl. IV, bod 1.
 3. Způsob přepravy volí kupující dle aktuální nabídky prodávajícího v E-shopu (Česká pošta, Radiálka apod.), případně je kupující oprávněn si zajistit vlastní dopravu.
 4. Při převzetí Zboží je kupující povinen provést kontrolu obalu Zboží a v případě poškození je povinen s pracovníkem přepravce sepsat protokol o poškození zboží a informovat prodávajícího. Prodávající má také v případě vážného poškození obalu nebo poškození Zboží právo nepřevzít zásilku od přepravce.
 5. Výše uvedené dodací a přepravní podmínky včetně cen dopravného uvedených v E-shopu jsou platné pouze pro dodávky v rámci České republiky. Dodávky do jiných zemí jsou možné pouze po předchozí dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.
V. Platební podmínky
 1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží kupní cenu včetně DPH a případných nákladů na dopravu.
 2. Způsoby úhrad za Zboží:

    - zálohovou platbou předem
    - platbou v hotovosti (osobní převzetí)
    - platbou na dobírku

 1. U objednávek s hodnotou vyšší než 20 000,- Kč bez DPH může být prodávajícím požadována zálohová platba předem.
 2. Splatnost zálohové faktury je do 14 dnů od jejího vystavení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zboží bude kupujícímu dodáno po připsání platby na bankovní účet prodávajícího.
 3. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet prodávajícího.
VI. Ostatní podmínky
 1. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží až úhradou celé kupní ceny.
 2. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedostupnost dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není u jeho dodavatelů dostupné. Prodávající bude v takovém případě informovat kupujícího písemným sdělením o náhradním termínu plnění dodávky nebo důvodech nemožnosti plnění dodávky Zboží v dohodnuté lhůtě. Kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody vzniklou neplněním dodávky.
 3. Odpovědnost prodávajícího za vady Zboží se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. Odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující reklamaci na vady zboží, a to bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené těmito podmínkami.
 4. Prodávající je povinen vady Zboží uznané v reklamačním řízení odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným způsobem nejpozději do 30 dní od uznání reklamace.
 5. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo používáním Zboží.
VII. Odstoupení od smlouvy
 1. Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže kupující je s úhradou zálohy v prodlení více než 14 dnů, v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených Obchodním zákoníkem.
 2. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
 3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží a to bez udání důvodu. Musí však splnit následující podmínky:
  - Zboží musí být kompletní včetně příslušenství a dokladů,

    - Zboží musí být prokazatelně vráceno ve lhůtě do 14 dnů od převzetí,
    - Zboží nebylo vyrobeno nebo upraveno dle individuálních požadavků kupujícího - v tomto případě je Zboží možné vrátit pouze         po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

VIII. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu.
 2. V případech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se tento smluvní vztah bude řídit Obchodním zákoníkem.
 3. Případné soudní spory budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.